SGM-HP 30 G1/8-IG

物料号: 10.01.17.00316
磁性吸盘,搬运多孔金属板
插座:G1/8"-F
工作压力范围:2.5 ... 6.0 bar
最大吸持力(带摩擦环):90,0 N
吸持力(2mm板材):130,0 N
SGM-HP 30 G1/8-IG
属性 数值
B 30.1 mm
B2 15 mm
D 30 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99.4 mm
H2 15.7 mm
L2 20.5 mm
LG1 6 mm
LG2 7 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm
注:无摩擦环(体育场形)的夹持器接触面的尺寸约为D×B2;有摩擦环(圆形)的尺寸为D。