SGM-HP 50 G1/4-IG

物料号: 10.01.17.00282
磁性吸盘,搬运多孔金属板
插座:G1/4"-F
工作压力范围:2.5 ... 6.0 bar
最大吸持力(带摩擦环):385,0 N
吸持力(2mm板材):415,0 N
SGM-HP 50 G1/4-IG
属性 数值
B 50.7 mm
B2 31.2 mm
D 50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M4-F
H 123.4 mm
H2 15.7 mm
L2 41.5 mm
LG1 10 mm
LG2 6 mm
LG4 6.5 mm
X1 100 mm
Y1 15 mm
注:无摩擦环(体育场形)的夹持器接触面的尺寸约为D×B2;有摩擦环(圆形)的尺寸为D。