Shipping Cost Information for Purchase Orders in the Online Shop

China

Shipping costs (excl. VAT)

ZT Express

Zoneup to 1.0 kgup to 3.0 kgup to 5.0 kg
Zone 1¥6.40¥ 10.70¥14.90
Zone 2¥10.70¥27.70¥44.80
Zone 3¥12.80¥34.10¥55.50
Zone 4¥21.30¥64.00¥106.70
Zone 5¥26.70¥69.40¥112.00

Zone 1: Shanghai, Zhejiang, Jiangsu
Zone 2: Anhui, Henan, Hubei, Jiangxi, Fujian, Shandong, Beijing, Hebei, Hunan, Tianjin, Guangdong
Zone 3: Shanxi, Shaanxi, Chongqing, Guizhou, Liaoning, Sichuan, Guangxi, Hainan, Yunnan, Heilongjiang, Jinlin
Zone 4: Inner Mongolia, Qinghai, Ningxia
Zone 5: Tibet, Xinjiang

DJV Express

Zoneup to 1.0 kgup to 3.0 kgup to 5.0 kg
Zone 1¥6.20¥8.30¥10.30
Zone 2¥7.20¥11.40¥15.50
Zone 3¥8.30¥16.50¥24.80
Zone 4¥15.50¥32.10¥48.60
Zone 5¥18.60¥39.30¥60.00
Zone 6¥20.70¥53.80¥86.90

Zone 1: Shanghai
Zone 2: Zhejiang, Jiangsu,
Zone 3: Anhui
Zone 4: Henan, Shandong, Beijing, Hebei, Tianjin
Zone 5: Hubei, Jiangxi, Fujian, Hunan, Shanxi, Shaanxi, Chongqing, Gansu, Guizhou, Liaoning, Sichuan, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Heiongjiang, Ningxia
Zone 6: Inner Mongolia, Hainan, Qinghai, Jinlin, Xinjiang