SCPM 10 NO A VS-T

物料号: 10.02.02.02503
微型泵,集成式真空发生器,最小尺寸
喷嘴直径:1,0 mm
最大抽吸速率:23,0 l/min
耗气量 (吸气):46,0 l/min
工作压力范围:2,0 ... 6,0 bar
PGE-05622

商品10.02.02.02503已停止生产: 2023年12月31日

自即日起,该商品不再提供订购。
替代产品系列: 集成式真空发生器 SCPMb/SCPMc/SCPMi

SCPM 10 NO A VS-T
属性 数值
B 10.2 mm
d 3.2 mm
G1 M5-F
G2 M5-F
H 37.2 mm
H1 106.8 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L 56.5 mm
L1 64.5 mm
L2 6 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm